1.      Grup Semat (compost per les societats: Semat Data, S.L. i Semat Comunicacions, S.L.U.), ha dissenyat una política de privadesa, establint els mitjans i procediments necessaris per dur-la a terme.

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (EL 15/1999 de 13 de desembre), s'entén per dades personals "qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o fàcilment identificables".

Les úniques dades personals als quals Grup Semat tindrà accés seran aquells que l'usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit cal que l'usuari conegui que per a l'alta i registre en alguns productes/serveis oferts a través de la web, se li sol·licitaran dades de caràcter personal. En els casos i respecte de les dades en els quals així s'indiqui expressament a l'usuari/client, si no facilita els mateixos, no podrà accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts. A manera d'exemple, se li poden sol·licitar dades identificatives, de solvència, quan ho exigeixi la naturalesa de l'operació, i qualssevol uns altres que, segons els casos, es requereixin legalment o siguin necessaris per facilitar la informació sol·licitada o per prestar un servei. Les dades de caràcter voluntari es recapten per les societats que conformen el Grup Semat amb la finalitat que s'indica en la clàusula de Protecció de Dades que es recull més endavant. Les polítiques de privadesa de cadascuna de les societats pertanyents al Grup Semat es regeixen d'acord als corresponents Avisos Legals d'aquest website.


L'usuari té reconeguts per la llei els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si escau, respecte de les seves dades personals, podent exercitar aquests drets per escrit dirigint-se a l'adreça que figura en la Clàusula de Protecció de Dades que es recull més endavant. De la mateixa manera pot revocar a qualsevol moment l'autorització que hagués concedit per a l'ús o cessió de les seves dades, sense perjudici del dret que vas agafar a Grup Semat de resoldre el contracte o operació que es tracti, quan aquestes dades fossin imprescindible per a la bona fi dels mateixos. També podrà modificar les dades que, a través de les pàgines web, hagi facilitat a Grup Semat en la forma que s'indica en les mateixes.

2. Clàusula de Protecció de Dades.

 

En compliment de la normativa vigent, Grup Semat ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractats. Així mateix està dotat dels mecanismes precisos al seu abast per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, subtraccions i modificacions il·lícites i la pèrdua de les dades.
No obstant això, si vostè publica informació personal en línia que és accessible al públic, és possible que vostè rebi missatges no sol·licitats d'altres persones i que les seves dades, per tant, siguin coneguts per tercers.
Per tot l'anterior, se li recomana la màxima diligència en aquesta matèria i la utilització de totes les eines de seguretat que tingui al seu abast, no responsabilitzant-se Grup Semat de subtraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

 

Grup Semat manifesta el seu compromísde confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.

Les dades facilitades per l’usuari en els camps marcats amb un * són obligatoris per poder cumplir amb la finalitat que tot seguit exposem.

La recollida o tractament de les dades personals que vostè/usuari ens facilita a través de qualsevol dels formularis i/o contacte d’aquesta web té com a finalitat contactar amb vostè-usuari per poder donar resposta a les seves peticions i informar-lo sobre els productes i/o serveis que ofereix Semat Grup, a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclús electrònic.


“A.- 1. Vostè-usuari, queda informat que les seves dades personals, als quals Grup Semat tingui accés com a conseqüència de consultes, transaccions, operacions, sol·licitud de contracte, contractació de productes i serveis que tinguin lloc per qualsevol mitjà, o de processos informàtics respecte de dades ja registrades, s'incorporen al corresponent fitxer de les societats que conformen el Grup Semat (Semat Data, S.L. i Semat Comunicacions, S.L.), autoritzant a aquestes al tractament dels quals siguin necessaris per a la seva utilització en relació amb el bon desenvolupament de l'operació o servei convingut que tindran caràcter obligatori.

2. Així mateix autoritza expressament a Grup Semat per a l'ús de les seves dades en l'oferta i contractació productes i serveis, així com per al desenvolupament d'accions comercials, siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals. Aquestes accions comercials podran ser realitzades per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació.

3. Igualment, l'usuari autoritza la comunicació o cessió de les esmentades dades a les societats pertanyents al Grup Semat amb el mateix objecte indicat als apartats anteriors, estenent per a això a aquestes l'autorització expressa per a l'ús del correu electrònic o un altre mitjà de comunicació. Els interessats queden informats que aquesta cessió es produeix en aquest mateix moment a les Societats la denominació de les quals, activitat i domicili social s'indiquen més endavant. En el cas de cessions posteriors a favor d'altres Societats del Grup, les parts convenen que Grup Semat comuniqui tals cessions a l'interessat en la forma habitual utilitzada per informar-li dels productes que tingui contractats amb aquest Grup.

4. L'usuari queda informat del seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la Llei, podent exercitar aquests drets per escrit mitjançant carta acompanyada de còpia del Document d'Identitat, i dirigida al Servei d'Atenció al Client, Grup Semat, Av. Catalunya, 72-74, 25300 - Tàrrega (Lleida), sent responsable del fitxer SEMAT DATA, S.L. , amb domicili a aquests efectes en l'adreça abans indicada.

B.- En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, seguidament es relacionen les societats del Grup Semat a les quals es realitza la cessió de dades personals:

Semat Data, S.L. Domicilio: Av. Catalunya, 72-74, 25300 - Tàrrega (Lleida). Activitat: Serveis de Telecomunicacions i Informàtica

Semat Comunicacions, S.L.U. Domicilio: Av. Catalunya, 72-74, 25300 - Tàrrega (Lleida). Activitat: Serveis de Telecomunicacions

C. L'Usuari podrà revocar les autoritzacions que hagués donat per a l'ús o cessió de les seves dades personals, excepció feta del previst a l'apartat A.1 d'aquesta clàusula que és obligatòria, en la mateixa forma prevista a l'apartat A.4 anterior.